C O N V O C A T I E   2 0 2 2


Convocatie 66e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

 

Datum: Dinsdag 29 maart 2022   
Locatie: Het Praathuis, Texelstroomlaan 3
Tijd: Aanvang 19.30 uur
Voorzitter: P. Spaansen


Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de 
66e jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op dinsdag 29 maart in het Praathuis 
wordt gehouden. Afhankelijk van de corona regels.
De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en donateurs.
Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6.
Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

 

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de 65e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 29 juni 2021
3. Ingekomen/verstuurde post

4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester/ aftredend en niet herkiesbaar.

De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn vanaf 13 maart ter inzage beschikbaar op afspraak in de bestuurskamer en worden uitgedeeld aan de aanwezigen op 29 maart.

        a. Jaarrekening 2021 penningmeester
Vragen en opmerkingen voor dit punt dienen uiterlijk vóór 19 maart 2022  schriftelijk bij de penningmeester te worden ingediend.
        b. Begroting 2021

7. Jaarverslag kascontrolecommissie

    Commissieleden kascontrole 2021 
    Mevr. M. Obradovic, Dhr. Oosterwaal en Dhr. J. Voorthuijsen.                                                                                                                                                              Mevr. M Obradovic aftredend
       Leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie, worden verzocht zich op te geven bij de secretaris. 

8. Verslagen Commissies
a.  NTC Natuurtuincommissie
b.  BHC Beheercommissie/ Evenementencommissie
c.  BTC Bouwtechnische commissie
d.  IKC  Inkoop commissie
e. ARBO

9. Voorstellen
Heeft u:
Voorstellen die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement of

nieuwe ideeën voor onze vereniging waarvan het wenselijk is dat zij in de reglementen worden vastgelegd, dan verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen       

  • vóór 15 maart 2022.

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 19 maart 2022 schriftelijk vragen te stellen.

 

p a u z e


Wij doen een dringende oproep aan u om zich aan te melden voor een functie binnen het dagelijks bestuur 

10. Bestuursverkiezing
      Penningmeester aftredend niet herkiesbaar

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 19 maart 2022 zijn ingediend, zullen worden behandeld.

 

Het bestuur, ATV Texelstroom

 

 

 

 


Notulen 65e Algemene Ledenvergadering 2021


Datum: dinsdag 29 juni 2021
Plaats: Praathuis
Tijd: 20.00 uur
Interim-voorzitter: P. Spaansen

Aanwezig: 57 personen, waarvan 56 leden en de heer Cor van Dijk, AVVN

Afbericht van:  Mevr. A. Tuithof, Dhr.J. Sneep, Dhr. R. Propstra, Dhr. en Mevr. de Jonge, Mevr. Bakker, Mevr. Spaansen van der Sloot, Mevr. Hoogendijk, Mevr. de Bruin, Mevr. Rosing, Dhr. Dijkstra, Dhr. Quax en Mevr. van Os 

1.    Opening
De voorzitter P. Spaansen opent de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom. 
We houden een moment stilte om mevr. Schoone te herdenken.
                           
2.    Notulen van de 64e ALV  
De notulen van de vergadering worden goedgekeurd.

3.    Postzaken
-    Diverse brieven verzonden en ontvangen aan/van de Gemeente 
-    Diverse brieven verzonden aan leden 
-    Voorstel van Dhr. Sneep
-    De heer John Voorthuijzen heeft beschikbaar gesteld voor de kascontrole commissie

4.    Mededelingen van het bestuur
Bij de overname van het Bestuur was er gelijk een probleem met asbest op tuin 123, dit opgelost door de Gemeente.
In 2019 kregen we 2 rekeningen van de Gemeente voor de huur van het complex die van 2019 en 2020. Hiertegen is bezwaar aangetekend dit is niet ontvankelijk verklaard. Ook is er een WOB-verzoek naar de gemeente gestuurd over met betrekking tot de huren van de overige tuinverenigingen en de onderhoudsverplichtingen voor de Kanoroute. We zijn met de Gemeente bezig met een nieuw huurcontract het laatste contract is van 2000 ook vorige besturen zijn hier mee bezig geweest vanaf 2013 maar hebben steeds nul op het rekest gekregen. Dit Bestuur gaat er we voor. Er is € 4000,00 euro ontvangen van het steunfonds voor de vaste lasten. Van de AVVN is de WBTR ontvangen het bestuur is hiermee bezig. De WBTR gaat in per 1 juli 2021 voor alsnog voldoen we aan de voorschriften. We hebben nog 5 jaar de tijd om alles te regelen. Het is niet de bedoeling kleine verenigingen op kosten te jagen. Hierover is ook een brief ontvangen van Dhr. Voorthuijzen.
De contributie van de AVVN wordt steeds hoger, en er is steeds minder ondersteuning alles moet per mail en als de AVVN langs komt gaat dit extra geld kosten. 
BUMA/STEMRA is opgezegd dit scheelt ongeveer € 500,00 per jaar.

5.    Jaarverslag Secretaris
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6.    Jaarverslag Penningmeester 

a.    Jaarrekening 2020
De Penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening en beantwoord de vragen
De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

b.    Begroting 2021
De begroting wordt goedgekeurd.

7.    Kas controlecommissie 
De kcc, bestaande uit Mevr. M. Bakker, Dhr. H. Manshanden en Mevr. Obradovic 
De commissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. 
Dhr. Manshanden leest het verslag voor.
Dhr. Manshanden vraagt het Bestuur te dechargeren en bedankt de penningmeester voor zijn inzet. 
Mevr. Bakker en Dhr Manshanden treden af. De commissie bestaat uit Mevr. Obradovic en als nieuw melden Dhr. Oosterwaal en Dhr. Voorthuijzen zich aan.

8.    Verslagen commissies
De verslagen van de NTC, de BHC, de IKC en de BTC  worden goedgekeurd. 

9.    AVVN
Punt 9 vervalt en zal op de agenda van de volgende Algemene Leden Vergadering worden gezet.

10.    Voorstellen
De Penningmeester Contributieverhoging met twee euro.
Hierover ontstaat een discussie. Het voorstel wordt aangenomen

Dhr. Sneep Leeftijdsverhoging Algemene Werkzaamheden.
Het voorstel wordt niet aangenomen

Bestuur
HHR Artikel 35 Verkoop tuinhuisjes en andere opstallen
De verkoopprijs van een opstal mag als het binnen een jaar wordt verkocht niet meer zijn dan de koopsom. Tenzij kan worden aangetoond dat er echt is geïnvesteerd 
Dit is reeds verwoord in het HHR

HHR Artikel 38 Tuinverordeningen.
Het is niet toegestaan om speeltoestellen of speelhuisjes te plaatsen op de tuin.
Hierover ontstaat een verhitte discussie en Mevr. L’Istelle heeft een enquête gehouden die door 76 personen is ondertekend. Hierbij moet worden aangetekend dat er ook is getekend door personen die geen lid zijn van de tuin. De Voorzitter schorst de vergadering voor overleg met het Bestuur. 
Het voorstel wordt onder voorbehoud aangenomen (Artikel 38 punt 22). Er mag niet meer bijkomen. Zodra de besprekingen voor een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente zijn afgerond komt het bestuur hierop terug.

HHR Artikel 37 Tuinverplichtingen
Bij het aanvaarden van een tuin dient minimaal 1/3 van de tuin te worden gebruikt als moestuin.
Ook hierover ontstaat een discussie. Met voor en tegen stemmen waarbij zelfs zeer onaangename bewoordingen worden gebruikt richting het bestuur. 
Het voorstel wordt aangenomen. (Artikel 38 punt 16)

11.    Rondvraag
Dhr. de Koning vraagt of de voorzitter de volgende vergadering de voorzittershamer wil gebruiken.
De vergadering verliep nogal chaotisch. Hij adviseert het Bestuur lid te blijven van de AVVN de vereniging heeft de afgelopen jaren veel baat gehad bij de AVVN. Verder denkt hij dat we moten zorgen dat het een volkstuin blijft en geen recreatiepark wordt. Het gevaar zit erin dat de huurprijs dan flink omhoog gaat.  
Dhr. Klinker vraagt of de  greppels uitgegraven kunnen worden, er is veel wateroverlast.
Mevr. Guijken vraagt wie verantwoordelijk is voor het drinkwatersysteem. Dhr. van Soeren.
Wanneer wordt het slot van de B-poort gerepareerd. Slot moet worden besteld.
Dhr. de Nooij Vindt da we bij de AVVN aangesloten moeten blijven de AVVN heeft al veel voor de vereniging gedaan.
Dhr. van Loo Laat de Gemeente beslissen over de speeltoestellen. Er lopen regelmatig verlengsnoeren naar tuinhuisjes. Staan hier sancties op.
Het bestuur loopt regelmatig rondjes op de complexen en spreekt de tuinders hierop aan.
Dhr. Scheeper voorzitter tuinwinkel Hij gaat proberen de tuinders te stimuleren meer in de winkel te komen. Hoe zit het met livemuziek tijdens de open dagen? Moet daar Buma Stemra voor worden afgedragen. Dit wordt onderzocht. Hij heeft contact met de Pittenspecialist over zonnepanelen en wil proberen deze met korting te kunnen aanschaffen voor de tuinders.
Mevr. Cruijff-Molenaar Wordt er nog een cursus reanimatie gegeven. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het corona beleid. Dhr. Asselman zegt dat hij het nog twee jaar mag doen. 
Dhr. Leurs Complimenten voor de redactie van de Vloedlijn, waarom komt deze niet alleen digitaal uit. Niet iedereen heeft een PC.
Mevr. Vermeulen Is er een mogelijkheid voor een openbaar toilet. Het antwoord hierop is Nee.
Er zijn geen mensen beschikbaar voor onderhoud en schoonmaak.  

12.    Sluiting

Om 22.30 sluit de Voorzitter de vergadering en bedankt eenieder voor zijn inzet.


De Voorzitter                      De Secretaris

P. Spaansen                        K. IJzendoorn

Jaarverslag Secretaris 2021

Het bestuur was op 31 december samengesteld uit

Voorzitter        Dhr. P. Spaansen 
Penningmeester    Dhr. C. de Groes
Secretaris        Dhr. K. IJzendoorn
2de Voorzitter        Dhr. E. Asselman
Voorzitter BHC    Dhr. E. Asselman
Voorzitter NTC    ?
Voorzitter IKC        Dhr. R. Scheeper
Voorzitter BTC    Dhr. J. van Soeren    
Voorzitter EC        Dhr. A. v.d. Laar
ARBO coördinator       ? 
Coördinator C        Dhr. P. Koning
Coördinator B        Dhr. B. Verijzer
Coördinator A        Dhr. Manshanden

Het afgelopen jaar heeft het DB bijna maandelijks vergaderd.
In verband met de corona regels zijn er maar drie AB-vergadering gehouden.
De laatste zaterdag van de maand is het DB in het praathuis aanwezig geweest en hebben veel tuinders te woord gestaan.
Ook afgelopen jaar zijn er weer brieven aan tuinders verzonden die zich niet aan de statuten en het HHR hebben gehouden. 
We zijn nog steeds in gesprek met de Gemeente over de huur en het onderhoud van de singels en van de kanoroute.
We hebben ook afscheid genomen van Astrid en Willem de Jonge zij zijn verhuisd naar het oosten van het land.

Ook zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden. De penningmeester treedt af in 2021 niet herkiesbaar.
Daarna zijn de voorzitter en de secretaris aan de beurt. Dus schroom niet en meldt u aan.


De Secretaris

K.H. IJzendoorn

 

 

 

 

 


Jaarverslag BHC 2021
Afgelopen jaar was, door corona, een heel moeilijk jaar voor de kantine en zijn medewerkers.
Het grootste deel van het jaar waren we gesloten, de periodes waarin we wel open waren liep het ook geen storm. Er was af en toe een loterij, klaverjassen is een paar keer gedaan en onze externe huurders misten we ook.
Gelukkig heeft Jacky de noodzakelijke zaken goed verzorgd. Ze heeft ervoor gezorgd dat de voorraad op tijd werd vervangen waardoor we nauwelijks iets weg hoefden te gooien. Het gebouw werd schoongehouden. En de keuken en magazijnen kregen een “deeplclean beurt”. Ook hebben we tegenwoordig tosti’s in het assortiment.
De vereniging heeft een redelijk financieel jaar achter de rug en het overleg met de gemeente gaat ook de goede kant op. Hierdoor waren we iets minder afhankelijk van kantine inkomsten.
Gezien de hogere inkoopprijzen zullen we helaas de verkoopprijs moeten aanpassen.
Hopelijk wordt 2022 een beter jaar.
Namens BHC Ed Asselman

 

Jaarverslag BTC 2021

Het afgelopen jaar is ook de BTC weer druk geweest, zo is de voorkant van het Praathuis bekleed met keraliet. Zijn er verschillende waterputjes vervangen of hersteld.
Ook is er een nieuw kozijn geplaatst in het Praathuis na de inbraak. Verder is het rustig geweest met werkzaamheden door de corona perikelen.
Medewerkers en andere tuinders bedankt voor de hulp.

Jan van Soeren
Vz. BTC

Jaarverslag Evenementen commissie 2021

Na twee jaar van afwezigheid wegens corona kon er dit jaar 0p 14 en 15 augustus weer opendagen worden georganiseerd.
Om deze te sturen waren ondertekende en Fred Leurs verantwoordelijk.
Hier hadden geen van beiden ervaring mee en ze waren ook erg blij met de enorme steun de heer Carlos van den Broeke. Helaas is deze ons ontvallen.
Wij en vele van binnen en buiten onze vereniging zullen hem missen. De dag zelf was een groot succes. Het evenement werd geopend door wethouder Peter de Vrij en er was gelijk een enorme drukte. Zowel zaterdag als zondag wisten vele mensen de achttien kramen te vinden. Nieuw dit jaar waren de rondleidingen waar gretig gebruik van werd gemaakt. En mede door het mooie weer hing er een gezellige sfeer. Zowel de bezoekers als de standhouders spraken van een groot succes.

Tot slot gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot zo’n succes te maken.   
Aad van de laar

Verslag van de Natuur Tuin Commissie 2021

Ik wil beginnen met de vrijwilligers van de snoeiploeg en de zaterdagochtend medewerkers te bedanken voor hun hulp en inzet bij het onderhoud van ons tuincomplex. 
Het afgelopen jaar zijn de laatste zieke iepen op het A-complex verwijderd. Ook is de Japanse duizendknoop op dit complex wederom verwijderd.
Het is mij opgevallen dat er nog steeds tuinafval en takken worden gedumpt in de verschillende borders. Het is de bedoeling dat u zelf zorg draagt voor het afvoeren van dit tuinafval. Snoeiafval kunt u aanbieden tegen een kleine vergoeding bij de NTC.
Elk jaar werden de genummerde nestkastjes op het complex onderhouden en gecontroleerd door de heer Dijkstra van de Vogelwerkgroep Den Helder. Helaas is de heer Dijkstra hiermee gestopt. Er zijn een aantal van de nestkastjes verdwenen en de rest verkeerd in een slechte staat. Deze worden niet meer vervangen door nieuwe. Ik heb nog contact met hem gehad en hij wist mij te vertellen dat er het afgelopen jaar 30 jonge mezen zijn uitgevlogen, waarvan 2 pimpelmezen en 28 koolmezen.
Omdat Astrid de Jonge is gestopt met het voorzitterschap van de NTC en er geen nieuwe voorzitter is gekomen, is mij gevraagd om dit jaarverslag te schrijven. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en een materiaalman (zorg dragen voor onderhoud, kleine reparaties en aankoop van klein materiaal). Het zou ook fijn zijn als er iemand zou komen die de nestkastjes gaat onderhouden. Wanneer u interesse heeft voor één van deze functies kunt u dit bij het bestuur melden. U staat er niet alleen voor, de medewerkers van de NTC zijn er ook om u op weg te helpen.

Namens de NTC Rob Doorn