DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 29 JUNI IS DEZE KEER HELAAS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN EN LEDEN ZONDER TUIN.

IN VERBAND MET DE CORONAREGELS ZIJN DIT JAAR DONATEURS NIET WELKOM GEZIEN HET AANTAL TOEGESTANE PERSONEN IN HET PRAATHUIS.

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING EN BEGRIP!

 

 

 

 

Convocatie 2021

algemene ledenvergadering 29 juni 2021 

C O N V O C A T I E 2 0 2 1 Convocatie 64e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

 

Datum: maandag 29 juni 2021

Locatie: Het Praathuis Texelstroomlaan 3

Tijd: Aanvang 20.00 uur

Voorzitter : P. Spaansen

 

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de 64e jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op maandag 29 juni in het Praathuis wordt gehouden.

Afhankelijk van de corona regels.

De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en donateurs.

Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6.

Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

 

Agenda

1. Opening

 

2. Notulen van de 63e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 21 mei 2019

 

3. Ingekomen/verstuurde post

 

4. Mededelingen van het bestuur

 

5. Jaarverslag secretaris

 

6. Jaarverslag penningmeester De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn vanaf 5 juni ter inzage beschikbaar in de bestuurskamer en worden uitgedeeld aan de aanwezigen op 29 juni.

 

                                            A. Jaarrekening 2020 penningmeester Vragen en opmerkingen                                                                  voor dit punt dienen uiterlijk vóór 18 juni 2021 schriftelijk bij de                                                        penningmeester te worden ingediend.

                                           B. Begroting 2021

 

 

7. Jaarverslag kascontrolecommissie 

Commissieleden kascontrole 2020: mevr. M. Bakker, de heer H. Manshanden mevr. M. Obradovic. Leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie, worden verzocht zich op te geven bij de secretaris.

8. Verslagen Commissies

                                            A. NTC Natuurtuincommissie 

                                            B. BHC Beheercommissie/ Evenementencommissie

                                            C. BTC Bouwtechnische commissie

                                            D. IKC Inkoopcommissie

                                            E. ARBO

 

9. AVVN

 

10. Voorstellen

Heeft u:

  • Voorstellen die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement of

  • Nieuwe ideeën voor onze vereniging waarvan het wenselijk is dat zij in de reglementen worden vastgelegd, dan verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen vóór 12 juni 2021.

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 19 juni 2021 schriftelijk vragen te stellen.

p a u z e

 

Wij doen een dringende oproep aan u

om zich aan te melden

voor een functie binnen het dagelijks bestuur

 

11. Rondvraag

 

12. Sluiting

 

Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 11 maart 2020 zijn ingediend,

zullen worden behandeld.

Het bestuur, ATV Texelstroom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ingediende Voorstellen:

 

Penningmeester stelt voor

Een contributieverhoging van € 2,00 per maand.

 

Secretaris Voorstel wijziging Huishoudelijk regelement

 

Art. 32 De verkoopprijs van een opstal mag als het binnen een jaar wordt verkocht niet meer zijn dan de koopsom. Tenzij kan worden aangetoond dat er echt is geïnvesteerd.

 

Art. 35 Het is niet toegestaan om speeltoestellen of speelhuisjes te plaatsen op de tuin.

 

Art. 37 Bij het aanvaarden van een tuin dient minimaal 1/3 van de tuin te worden gebruikt als moestuin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen 63e ledenvergadering 2018

 

Datum:                   dinsdag 21 mei 2019

Plaats:                    Praathuis Tijd: 20.00 uur

Interim-voorzitter: Ed Asselman

Aanwezig:             52 personen, waarvan 46 leden en de heer Cor van Dijk, AVVN

Afbericht van:       Mevr. K. de Bruin, de heer H. Vaars, de heer en mevrouw Dienaar, de heer en mevrouw Van de Laar

 

 

1. Opening

Interim-voorzitter Ed Asselman opent de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom. We houden een minuut stilte om de heren André Ramoutar en Joop de Boer te herdenken.

2. Notulen van de 62e ALV d.d. 17 april 2018

Notulen van de extra algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2018

De notulen van beide vergaderingen worden goedgekeurd.

 

3. Postzaken: 

- De heer Koos IJzendoorn stelt zich verkiesbaar als secretaris

- De heer Cor de Groes stelt zich verkiesbaar als penningmeester

- De heer Peter Spaansen stelt zich verkiesbaar als voorzitter

- De heer John Voorthuijzen heeft een voorstel voor aanpassing van de bouwvoorschriften

 

4. Mededelingen van het bestuur

Interim-voorzitter Ed Asselman deelt mede dat de in november jl. gekozen voorzitter Ed Wilman om gezondheidsredenen in februari met deze functie is gestopt. Tevens zijn vele vrijwilligers om diverse redenen gestopt. Gelukkig zijn er ook zaken wel goed gegaan, zoals door de vrijwilligers in de Tuinwinkel; er zijn de nodige reparaties verricht door mensen van de BTC en de NTC en in de kantine is door Sjaak Dijkstra ook veel werk verzet. Op het A-complex is de elektriciteitskabel vernieuwd. De stekkenmarkt was een succes. Allen hartelijk bedankt! Er is weer overleg met de gemeente geweest om het huurcontract te verlengen van 5 naar 10 jaar. Dit verloopt via de 10-jarenbegroting die inmiddels is aangeleverd bij de gemeente. In de loop van dit jaar gaan we kijken naar het overschrijden van de begroting. Er zijn meer vrijwilligers nodig in de Tuinwinkel en achter de bar. Als er niet voldoende vrijwilligers zijn om achter de bar te staan, zijn we genoodzaakt om niet alleen op woensdagmiddag dicht te zijn, maar ook op donderdag- en vrijdagmiddag. Het fietsen op het terrein is een eeuwigdurend probleem. Er wordt veel te hard gereden, ook door de mensen op een elektrische fiets. En dat gebeurt niet alleen op de betonpaden, maar helaas ook op de graspaden.

 

5. Jaarverslag (afgetreden) secretaris

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

 

6. Verslag kascontrolecommissie

a. Jaarrekening 2019

De heer C. de Groes vraagt naar de overschrijding van de begroting van de BTC. Het bedrag van de overschrijding komt aardig overeen met het bedrag van het totale verlies. Dit is veroorzaakt door het onverwacht moeten herstellen van de achterzijde van het Praathuis en de installatie van de waterput. De jaarrekening wordt goedgekeurd.

b. Begroting 2018

De heer R. Bleek vraagt waarom de bedragen op de begroting 2019 zo laag zijn. Ed Asselman antwoordt dat we dit jaar ‘pas op de plaats’ moeten maken. Wel is de post ‘onderhoud’ in de 10-jarenbegroting opgenomen. De heer K. IJzendoorn vraagt waarom de post ‘diverse kosten’ € 5.371 bedraagt, terwijl € 2.400 is begroot. Antwoord: er zijn twee nieuwe verwarmingsketels aangeschaft. De begroting wordt goedgekeurd.

c. Commissieleden kascontrole (kcc)

De kcc, bestaande uit mevr. M. Bakker en de heer P. Spaansen, met als reservelid de heer H. Manshanden, heeft de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Spaansen leest het verslag van de kcc voor. De leden van de kcc ontheffen de penningmeester van verdere verantwoording en zij bedanken haar voor haar werk. De heer Spaansen treedt af. De kcc bestaat uit mevr. M. Bakker en de heer Manshanden en als nieuw (reserve)lid meldt mevr. M. Obradovic zich aan.
 

7. Verslagen commissies

De verslagen van de NTC en de BHC worden goedgekeurd. De andere commissies hebben geen verslag ingediend.

 

8. Voorstellen

Het ingediende voorstel van de heer J. Voorthuijzen betreffende aanpassing in de bouwvoorschriften wordt besproken. De heer C. de Groes stelt voor om bij verkoop van de tuinhuisjes vast te leggen dat het betreffende huisje wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. En ook: illegale bouwsels afbreken. De grotere huisjes worden gedoogd en dat blijft ook zo, want de regelgeving vanuit de gemeente betreffende maximaal 16 m² kwam later.

 

9. Voorgestelde wijziging/aanvulling in het huishoudelijk reglement

Artikel 12 Het bestuur

Toevoegen: Uitgaven hoger dan € 5.000,-- worden pas gedaan na goedkeuring door de leden tijdens de ALV. Dit voorstel wordt AANGENOMEN.

 

Artikelen 21 t/m 24 bij lid 1 en artikel 25 bij lid 2:

Vervallen: De commissie bestaat uit tenminste 3 leden (bij de REC 2 leden) Deze wijziging wordt AANGENOMEN. Na de pauze vraagt de heer Peter Verver het woord. Hij is een vriend van de heer Joop Schilder, tuin 53. Joop is ziek en kan zijn tuin niet meer bijhouden. Inmiddels is met o.a. hulp van de NTC de achterstand in het onderhoud ingelopen en hij is nu op zoek naar iemand om samen de tuin bij te houden. Als tip wordt genoemd het maatjesproject van Humanitas.

 

10. Bestuursverkiezing

De heer P. Spaansen wordt schriftelijk met algemene stemmen gekozen als voorzitter. D.m.v. het tellen van opgestoken handen wordt de heer K. IJzendoorn gekozen als secretaris en de heer C. de Groes als penningmeester. De heer P. van Niel wordt voorzitter van de IKC (Tuinwinkel).

 

 

11. Rondvraag

De heer Cor van Dijk meldt dat op 22 juni a.s. het landelijk AVVN-congres in Driebergen wordt gehouden. Hij vraagt of iemand van het bestuur of anders leden van de ATV aanwezig kunnen zijn. Het congres is de Algemene Ledenvergadering van het overkoepelend orgaan. De heer P. Spaansen zegt toe erheen te gaan. De heer H. Manshanden vraagt of de openstaande functies in ons bestuur worden ingevuld. Hij staat er open voor om weer coördinator A-complex te worden, maar hij wil eerst in gesprek met het nieuwe db. De heer W. de Jonge vraagt wie momenteel de arbo-coördinator is. Dat is tijdelijk de heer E. Asselman. De heer De Jonge geeft aan deze functie op zich te nemen. De heer W. Hoffman meldt zich aan als voorzitter BTC.

 

12. Sluiting

Karin Cruijff bedankt Ed Wilman, Ed Asselman, Tess Vermeulen, Aldert Dekker en Miranda Dekker voor hun bijdragen aan het bestuur. Tess Vermeulen bedankt allen voor hun beterschapswensen na haar ongeluk in Polen en ze bedankt Karin voor haar hulp. De laatste woorden zijn voor de nieuwe voorzitter, Peter Spaansen. Hij zegt toe de lijn van de statuten en de huishoudelijke reglementen te gaan volgen. Er worden geen concessies gedaan. Tevens gaat hij alle leden bezoeken en er weer één vereniging van maken. Jammer dat de ‘oudjes’ het weer moeten gaan doen, aldus Peter.

 

Karin Cruijff-Molenaar

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag Secretaris 2020

Het bestuur was op 31 december samengesteld uit Voorzitter Dhr. P. Spaansen Penningmeester Dhr. C. de Groes Secretaris Dhr. K. IJzendoorn 2 de Voorzitter Dhr. E. Asselman Voorzitter BHC Dhr. E. Asselman Voorzitter NTC Mevr. A. de Jonge Voorzitter IKC Dhr. P. van Niel Voorzitter BTC Dhr. W. Hoffman Voorzitter EC Dhr. C. v.d. Broeke Coördinator C Dhr. P. Koning Coördinator B Dhr. B. Verijzer Coördinator A Dhr. Manshanden Het afgelopen jaar heeft het DB bijna maandelijks vergaderd. In verband met de corona regels zijn er maar drie AB-vergadering gehouden. De laatste zaterdag van de maand is het DB in het praathuis aanwezig geweest en hebben veel tuinders te woord gestaan. Ook afgelopen jaar zijn er weer brieven aan tuinders verzonden die zich niet aan de statuten en het HHR hebben gehouden. We zijn nog steeds in gesprek met de Gemeente over de huur en het onderhoud van de singels en de kanoroute. Er waren twee tuinders die 25 jaar lid waren van de vereniging Mevr. T. Schoone, Dhr. J. Mesu en Dhr. Th. Voulon In december is Mevr. T. Schoone overleden. Ook zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden. De penningmeester treedt af in 2021. Daarna zijn de voorzitter en de secretaris aan de beurt. Dus schroom niet en meldt u aan. De Secretaris K.H. IJzendoorn Convocatie 2021 algemene ledenvergadering 29 juni 2021 8 Verslag van de Natuur Tuin Commissie van 2020 Het afgelopen voorjaar, dus het voorjaar 2020, hebben we helaas te maken gekregen met het Covid-19 virus. Hierdoor is alles anders gegaan als dat er gepland was. We hebben vaak een Lock Down gehad, waardoor er dan geen werkzaamheden verricht konden worden met de groepen. Toch zijn er veel werkzaamheden verricht. Zo heeft dhr. Sneep de wilgen voor zijn rekening genomen en hebben de heren Doorn, de Geus, Banning en Obradovic langs de kanoroute de bomen gesnoeid. Waarvoor mijn dank. Ik had het idee om een klein bedrag te gaan vragen voor als we werkzaamheden deden voor de leden op hun tuin. En ook had ik het idee om haardhout en houtsnippers te verkopen. Wel ik kan u met trots vertellen dat ik het afgelopen jaar voor € 568.50 heb verkocht, waarvoor mijn dank aan de leden die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor dit geld heb ik klein handgereedschap, planten en heb er zelfs onderhoud aan de kettingzaag van betaald. Het resterende bedrag is overgeheveld naar dit jaar en wordt verder gebruikt voor het complex. We hebben een mooie hakselaar mogen aanschaffen van het bestuur en daardoor hebben we in de A-singel al de takken die daar lagen zoveel mogelijk kunnen versnipperen. En ook uw snoeihout hebben we kunnen versnipperen. We zijn begonnen om de paddenpoel tuin op te ruimen en dit wordt doorgezet in het jaar 2021. Verder wil ik heel graag mijn man Willem bedanken dat hij tijdens zijn vakantie en zijn vrije dagen, samen met mij in de Lock Down periodes is doorgegaan met de werkzaamheden op ons mooie complex. Laten we vooruitkijken op een mooi tuinjaar 2021, met goede gezondheid en heel veel tuinplezier. Astrid de Jonge, vz NTC Jaarverslag BHC Afgelopen jaar was, door corona, een heel moeilijk jaar voor de kantine en zijn medewerkers. Het grootste deel van het jaar waren we gesloten, de periodes waarin we wel open waren liep het ook geen storm. Er was geen loterij, klaverjassen is een paar keer gedaan en onze externe huurders misten we ook. Gelukkig hebben Sjaak en Jacky de noodzakelijke zaken goed verzorgd. Sjaak heeft ervoor gezorgd dat de voorraad op tijd werd vervangen waardoor we nauwelijks iets weg hoefden te gooien. Het gebouw werd schoongehouden. Gelukkig hebben we van de gemeente een vergoeding gekregen voor gemiste inkomsten. Al met al heeft de kantine voor een stuk minder inkomsten kunnen zorgen en moest de penningmeester alle zeilen bijzetten om rond te komen. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar. Namens BHC Ed Asselman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag BTC 2019-2020

Een jaar gaat razendsnel voorbij. Nu volgt een verslag van de door ons gedane werkzaamheden. In het begin heb ik alles opgeschreven, maar dat verviel al snel in het niet. Zo hebben we met een hoop vrijwilligers een greppel gegraven op de Margrietlaan om een nieuwe stroomkabel in het midden van het pad te leggen tot tuin 55. Zo hebben wij ook diverse waterputjes geplaatst of hersteld. De conditie van een hele hoop waterputjes is in verschrikkelijke staat. Geef er eens wat aandacht aan! In de bar van Sjaak hebben we 2 twee afzuiger ventilatoren geplaatst, omdat de temperatuur buiten zo hoog was, dat de koeling het niet aan kon. Zo hebben we ook lampen en sensoren vervangen en goten schoon gemaakt. Onlangs hebben we onder leiding van de nieuwe voorzitter BTC Jan. van Soeren de ingang zijde van het Praathuis vervangen. De zijkant volgt mogelijk volgend jaar, zoals ook het fietsenhok. Dit was een beknopt verslag en ik wens de nieuwe voorzitter BTC Jan van Soeren veel succes. Willem Hoffman Jaarverslag IKC 2020 Een jaar, of moeten we denken aan 2 jaar waar we ons doorheen moesten worstelen. In ieder geval een nare periode van vele verrassingen en gebeurtenissen, Corona, griepepidemie, wat zelfs nu nog heerst. Medewerkers die niet meer wilden of konden functioneren, leveranciers die een andere manier van communiceren gaan toepassen en tal van andere oorzaken die de revue gepasseerd zijn. Het computertijdperk heeft inmiddels zijn intrede gedaan in onze winkel. Het geeft wel aan hoe snel dingen en zaken kunnen veranderen. Het gaat dan ook allemaal zo snel en compact dat je er bijna geen enkele grip meer op hebt. Maar met een positieve instelling lukte dat ons wel. Ja het zal toch wel moeten gebeuren potverdorie. Ook al is het glas half vol of halfleeg het is beide waar, maar het gevoel en de belevenis is totaal anders, het is maar hoe je het beleefd. Ondanks deze turbulente periode is het ons gelukt om het geheel tot een goed en geslaagd einde te brengen. Tot slot is deze periode met een positief saldo afgesloten. Wij danken u voor het vertrouwen die u in de winkel heeft. Tot ziens namens Rene, Karin, Marjoke, Antoinette, Anna en kasplanter Herman. Richard Propstra Voorraad beheerder. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaarverslag ARBO 2020

In 2020 is er een inventarisatie uitgevoerd op het handgereedschap wat wordt gebruikt tijdens de algemene werkzaamheden en andere werkzaamheden van de NTC. Waar mogelijk is het kapotte gereedschap gerepareerd en geslepen ook zijn beschadigde handvatten en stelen vervangen. Het versleten of overtollige gereedschap is afgestort. Voor de vaste medewerkers van de NTC zijn professionele handschoenen aangekocht voor snoei werkzaamheden in de winter. Met deze handschoenen zijn de handen voldoende beschermd tegen snijden maar blijft er voldoende bewegelijkheid in de handen en blijven de handen bij koud weer voldoende warm. De heer Molleman heeft de NTC geholpen door versleten touwwerk te vervangen en ogen te splitsen, zodat bij zaagwerk van een hoge tak, waarbij een tak moet worden weggetrokken, dit op een veilige manier kan worden gedaan. Uit oogpunt van hygiëne en de geldende coronamatregelen wordt iedereen geadviseerd om eigen werkhandschoenen te gebruiken tijdens de algemene werkzaamheden. Dit advies wordt goed opgevolgd, het merendeel van de leden gebruikt eigen handschoenen. Bijkomend voordeel is dat het gereedschap na gebruik alleen maar gereinigd hoeft te worden en deze niet volledig ontsmet moet worden. Eind 2020 zijn de hijsgereedschappen bekeken, hier moet een deel van vervangen worden. Wanneer de financiële situatie van de vereniging dit toestaat zullen er nieuwe stroppen en takels worden aangeschaft. Tot deze vervangen zijn mogen de versleten spullen niet gebruikt worden.

Einde Convocatie 2021  Algemene Ledevergadering 29 juni 2021