top of page

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering

(voor alle andere verslagen scrolt u door naar beneden)

 

Datum     : 17 mei 2022

Plaats      : Den Helder

Tijd          : 19.30 uur

Voorzitter: E. Asselman

 

Afbericht ontvangen van 

Mevr. Spaansen v.d. Sloot, Mevr. Tuijthof, Mevr. Cruijff-Mollenaar, Dhr. Sneep,

Dhr. Guijken. Dhr. Propstra, Dhr. Koning, Dhr. Zonneveld, Dhr. v.d. Laar, Dhr. Middelie, Dhr. Dijkstra, Dhr. Mesu

 

Agenda

 • Opening

 • Mededelingen

 • Bestuursverkiezing

 • Sluiting

 

Opening

 

De Voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze bijzondere vergadering. De Voorzitter leest een brief van Dhr. Koning.

 

Mededelingen

 

Deze vergadering is bijeengeroepen na heel vervelend gebeuren met Dhr. Spaansen 

Onze voorzitter. Na dit gebeuren is hij per direct gestopt mat al zijn werkzaamheden voor de verenging, iets wat zeer begrijpelijk is. Wij zullen nog op een ander tijdstip afscheid nemen van Dhr. Spaansen.

 

Verkiezingen

 

Kandidaten

Mevr. D. Seebregts           Secretaris

Dhr.J.  Broekhuizen          Penningmeester

Dhr. K. IJzendoorn            Voorzitter

 

Er zijn 52 stemgerechtigden en 4 machtigingen.

Kiescommissie

Dhr. Doorn

Dhr. Verijzer

 

De Voorzitter wordt met een stembriefje gekozen

Voor                       56                         

Tegen                    0

Onthoudingen       0

  

De overige Bestuursleden worden bij hand opsteken gekozen

 

Dhr. J. Broekhuizen  Unaniem

Mevr. D. Seebregts   Unaniem

 

De nieuwe Voorzitter stelt zich voor en laat weten dat hij en zijn nieuwe bestuur op dezelfde wijze doorgaat als ons vorige bestuur. Hij bedankt de leden voor hun vertrouwen in het nieuwe bestuur.

 

Sluiting

 

Om 20.00 sluit de Voorzitter de vergadering.

 

 

Voorzitter                                                       Secretaris

 

E. Asselman                                                  K. IJzendoorn

 

===============================================================

Verslag van de Arbo coördinator 2022

 

Mijn rol als Arbo coördinator is om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over veiligheid tijdens het werken door onze vrijwilligers op ons tuincomplex. Ik bezoek geen bestuursvergaderingen maar heb persoonlijk contact met de leden van het bestuur. Het afgelopen jaar waren er geen grote veiligheidsthema’s bij onze tuinvereniging.

 

De Arbo coördinator van ATV Texelstroom,

 

Jaap Sneep

 

 

Jaarverslag Secretaris 2022

 

Het bestuur was op 31 december samengesteld uit

 

Voorzitter Dhr. K. IJzendoorn

Penningmeester Dhr. J. Broekhuizen

Secretaris Mevr. D Seebregts

2de VoorzitteR Dhr. E. Asselman

Voorzitter BHC Dhr. E. Asselman

Voorzitter NTC          

Voorzitter IKC Dhr. R. Schepper

Voorzitter BTC Dhr. J. van Soeren    

Voorzitter EC             

Coördinator C Dhr. P. Koning

Coördinator B Dhr. D. Spijkerman

Coördinator A  Dhr P. Spaansen

 

Het afgelopen jaar heeft het DB bijna maandelijks vergaderd.

Er zijn 3 AB Vergaderingen gehouden

De laatste zaterdag van de maand is het DB in het praathuis aanwezig geweest en hebben veel tuinders te woord gestaan.

Ook afgelopen jaar zijn er weer brieven aan tuinders verzonden die zich niet aan de statuten en het HHR hebben gehouden.

 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden.

Dus schroom niet en meldt u aan.

 

De Secretaris

 

D. Seebregts

 

 

Jaarverslag Tuinboetiek 2022

 

Na de overname van het voorzitterschap van de tuinwinkel, heeft ondergetekende, dankzij de kennis en inspanningen van dhr. Richard Propstra, een hoop ervaringen kunnen opdoen in het reilen en zeilen van een tuinwinkel.

 

Niet het runnen van een leuk winkeltje is hierbij het grootste obstakel.

Maar het ontbreken van de kennis van de producten, tuinervaring spelen hierbij parten.

 

Ondanks dat speur ik veel op internet, bezoek regelmatig even de buren van Intratuin, en ook gesprekjes met onze ervaren en minder ervaren tuinders, zorgen er voor dat ik zo langzamerhand wat meer oriënteer.

 

Hoewel er altijd ruimte blijft voor verbeteringen, heb ik bij het schrijven van dit stukje, er nu bijna 2 jaar opzitten, en sta altijd open voor nieuwe ideeën, suggesties of vragen.

 

Om ons heen zien we dingen gebeuren, waardoor er links en rechts, veel van ons gevraagd wordt. Zeker op financieel gebied zien we grote veranderingen.

Onrust in de wereld, het klimaat en daardoor hogere onkosten voor ons zelf, maar ook door onze leveranciers.

 

Ondanks al deze ontwikkelingen zal ik mijn uiterste best doen en blijven doen om de boetiek proberen rendabel en toegankelijk te houden voor onze leden en donateurs maar zeker ook voor mensen van buitenaf waaronder bevriende tuinverenigingen.

 

Er gaat veel energie zitten om de winkel rendabel te houden. Zeker de fors gestegen energiekosten, maken het zeer lastig om de prijzen enigszins aantrekkelijk te houden en hierdoor ons bestaande assortiment te kunnen blijven aanbieden en vernieuwen.

 

Afgelopen najaar hebben we door medewerking van onze oude penningmeester Cor de Groes, welke ons nog een stukje van zijn administratieve ervaringen deelde, een jaarbalans gedaan, en het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Hiervoor nog onze hartelijke dank.

 

De gegevens van deze balans kunt later terugvinden in het financieel jaaroverzicht welke voorafgaand en tijdens de jaarvergadering aanwezig zal zijn in het praathuis.

 

Begin 2022 is in de winkel een pinsysteem gestart , zodat we ook aan dit klemmende verzoek invulling hebben gegeven. Voorts is ons winkelteam vanaf de start van het nieuwe seizoen uitgebreid met 2 nieuwe medewerkers.

 

We zijn zoals vanouds geopend iedere zaterdag geopend van 09.30 tot 11.30 uur.

 

Zoals u afgelopen tijd heeft gemerkt zijn we sinds enige tijd begonnen met bepaalde mededelingen te doen via zogenaamde nieuwsbrieven. Als u deze niet ontvangt is wellicht u emailadres niet bekend of onjuist bekend bij de secretaris.

 

Verder wens ik u een goed en vruchtbaar tuinseizoen en hoop u eens te ontmoeten in onze tuinwinkel.

 

De voorzitter tuinboetiek

 

Rene Scheeper

Jaarverslag NTC 2022

 

Afgelopen jaar zijn er door de NTC, weer diverse werkzaamheden verricht en is er samen met Rob, Dieuwke en Jan een nieuwe verdeling gemaakt in het begeleiden van de zaterdag werkzaamheden.

 

Deze werkzaamheden proberen we op een leuke en aantrekkelijk wijze te verdelen over de zaterdagen zodat men niet elke keer het zelfde werk te doen krijgt.

 

Er is een gedeelte van de verenigingstuin afgescheiden voor opslag van takken en composteerbaar vuil, wat door de NTC wordt verzameld om op te slaan, zodat de compost later weer verwerkt kan worden in de borders. Maar ook de takken worden versnipperd, voor verkoop aan de leden.

Ook de wat grotere wilgentakken worden opgeslagen voor verkoop aan de leden, die er afscheidingen mee maken of anders.

 

De snoeiploeg heeft ook weer veel werk verzet afgelopen jaar waarvoor dank.

 

Er zijn nieuwe 5 rode beuken aangeschaft en geplant en hagen voor de leden aangeschaft.

 

In het nieuwe huurcontract is opgenomen dat de hele grote bomen in onderhoud komen bij de gemeente, en we zelf het kleine onderhoud doen aan de bomen.

 

Verder is de NTC bezig met het vervangen en vernieuwen van elektrisch en motorisch gereedschap, zodat het werk beter en sneller kan worden uitgevoerd en minder belastend voor de mens.

 

De nestkasten zijn nagekeken en schoongemaakt en weer opgehangen. Gelukkig zijn er ook weer tuinleden die aangeboden hebben de kasten te willen onderhouden.

 

Dit zijn wel de hoofdzaken die dit jaar zijn uitgevoerd, naast de vele kleine werkzaamheden die de NTC jaarlijks verricht.

 

Het NTC Team,

 

Rob, Dieuwke, Jaap, Lou, Petar en Jan.

 

 

Jaarverslag BHC 2022

 

Gelukkig waren de “corona beperkingen” in 2022 van een stuk minder tot vrijwel niet meer van toepassing maar zorgen de energie prijzen voor de nodige hoofdbrekens bij het bestuur.

 

Jacky en haar team hebben hard gewerkt. Alles werd tip top geregeld en onze leden en externe klanten waren tevreden.

 

Inkoop werd grotendeels gedaan via een Helderse leverancier. Wel iets duurder maar veel minder fysiek werk van Jacky.

 

De loterij op zaterdag is inmiddels alleen op de laatste zaterdag van de maand en bij speciale gelegenheden.

Indien de belangstelling op zaterdag weer groter wordt kunnen we dat altijd veranderen.

 

Een, niet complete, opsomming van de activiteiten in 2022:

 

 • Dagelijkse opening op maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur

 • op zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur

 • diverse bijeenkomsten van de Zonnebloem

 • meerdere feesten van leden en donateurs

 • vergaderingen van “de Kanarie”

 • Sinterklaas en kerstviering

 • kookcursus

 • vergadering van de buurt

 • verkiezingen

 • vergadering van Tuidersvereniging de Schooten

 • klaverjasavonden

U ziet de kantine werd en wordt veel gebruikt. Voor 2023 staan er ook weer diverse activiteiten op de agenda.

 

Mocht U vragen hebben over gebruik van de kantine en plannen voor activiteiten voor onze leden en donateurs kunt U terecht bij Jacky

 

Namens de BHC 

 

Ed Asselman

bottom of page