Informatie voor nieuwe leden van ATV Texelstroom

De ATV Texelstroom is opgericht op 16 mei 1974. Daarvoor heette de vereniging vanaf de oprichting in juli 1955: "Tot Nut en Genoegen".

 

 

In het dagelijks bestuur (db) hebben zitting:

Voorzitter:        Dhr. P. Spaansen

2e Voorzitter:   Dhr. E. Asselman

Secretaris:       Dhr. K. IJzendoorn

Penningmeester: Dhr. C. De Groes

Er zijn de volgende commissies:

* IKC: Inkoopcommissie oftewel De Tuinwinkel

* BHC: Beheers commissie oftewel Het Praathuis, de kantine

* NTC: Natuur- en tuincommissie, zorgt o.a. voor de algemene werkzaamheden

* REC: Redactie van De Vloedlijn, het verenigingsblad

* BTC: Bouwtechnische commissie: voor aanvragen tuinhuisje/kas en dergelijke

* ARBO-commissie

* Evenementen commissie

 

De coördinatoren:

Het hele complex bestaat uit drie delen, nl. het A-, B- en C-complex.

Elk complex heeft zijn eigen coördinator. De coördinatoren zijn bevoegd om op uw tuin te komen. Zij kunnen degenen die de tuin niet goed onderhouden hierop aanspreken.

 

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het DB en de voorzitters van de commissies.

In het verenigingsblad De Vloedlijn staan in het colofon de namen vermeld. Zie voor De Vloedlijn en actuele informatie deze website www.atvtexelstroom.nl

Kosten per jaar.

De jaarlijkse tuinnota wordt als volgt opgemaakt:

- contributie

- bijdrage AVVN

- huurprijs grond

- water

- eventuele verzekering van tuinhuisje en/of kas

Het verzekeren van tuinhuisje en/of kas gaat via mevrouw Tuithof, zie De Vloedlijn.

Voor leden die een laag inkomen hebben bestaat de mogelijkheid om reductie (korting) op de huur aan te vragen. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente voor 1 oktober van het lopende jaar. De korting is dan voor h et jaar erop. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.

Algemeen:

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u een exemplaar van onze statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin is de informatie opgenomen over o.a. doelstelling en lidmaatschap.

Het Praathuis is geopend van maandag tot en met vrijdag  van 15.00 tot 17.30 uur en zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur.

’s Morgens is er gelegenheid om lootjes te kopen waarvan de trekking op diezelfde zaterdag om 12.00 uur plaatsvindt. Er zijn leuke prijzen te winnen en u ondersteunt de vereniging.

De Tuinwinkel is geopend op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Algemene werkzaamheden

Om ons terrein zo aantrekkelijk te houden als het nu is, hebben we de hulp van de leden nodig. Hiervoor zijn de algemene werkzaamheden. U wordt 6x per jaar, 2 uur per keer, gevraagd om hierbij te helpen. Het betreft het onderhoud aan lanen, paden, slootkanten. Als u hier geen gehoor aan geeft, niet aanwezig bent wordt er 25,00 Euro boete gerekend, tenzij u de overgeslagen beurt inhaalt.

De algemene werkzaamheden vinden plaats op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Er zijn echter ook mensen nodig die willen helpen bij het schoonhouden van Het Praathuis, achter de bar en in de winkel. Deze hulp valt ook onder de algemene werkzaamheden.

De border vóór uw tuin is 1 m breed. U wordt verzocht deze border zelf te onderhouden en 30 cm vanaf de graskant vrij te houden i.v.m. het maaien. Als er lijnen zijn uitgezet dan is het de bedoeling dat de grasrand door u wordt afgestoken. Als er gemaaid is dan het gras voor uw tuin opruimen om te voorkomen dat het gras dood gaat. 

Als u op uw tuin een tuinhuisje en/of kas wilt bouwen of verbouwen, is het nodig om een tekening hiervoor in te dienen bij de BTC. Dit geldt ook voor pergola's, platte bak e.d. Samen met hetDB beslist de BTC over uw plan.

De regelgeving is als volgt:

Huisjes en kassen op het achtersta 1/3 van uw tuin. Voor een tuinhuisje is de maximale grootte 16 m² en een kas mag 20 m² groot zijn.

De gemeente gedoogt de grotere tuinhuisjes die al veel langer op ons complex staan.

De maat voor een compostbak is 1m x 1m x 1 m. Per tuin zijn maximaal 2 compostbakken toegestaan. Ze moeten 60 cm uit de kant aan de achterkant van de tuin worden geplaatst.

Als er nog geen water op uw tuin is, kunt u dat aanvragen via de BTC. Alles voor uw waterput is voor eigen rekening.

Langs de paden staan electra kastjes, alleen voor noodzakelijk gebruik zoals maaien, de heg snoeien en onderhoud aan uw opstal. Dus niet voor koffiezetten of een koelkast. Het is niet toegestaan  op uw tuin een vaste aansluiting te maken dmv een kastje met doorverbindmogelijkheid.

Dieren zijn op de tuin niet toegestaan; een hond mag wel, indien aangelijnd.


Als u de tuin wilt sproeien bij droog weer, wordt u verzocht bij voorkeur geen kraanwater te gebruiken. Als niets anders mogelijk is, dan alleen ’s avonds. Dit in verband met de waterdruk op alle delen van ons park. Het sproeien met slootwater waarbij een benzine- of dieselmotor wordt gebruikt, mag ’s morgens tussen 7.30 en 9.30 uur en ’s avonds van 18.00 tot 23.00 uur. Dit in verband met geluidsoverlast.

Het is niet toegestaan te fietsen op graspaden omdat de paden op die manier beschadigen. Uitzonderingen zijn mensen met een ontheffing. Bij waarschuwing zullen gepaste maatregelen worden genomen.

Medio april moeten de tuinen schoon en plantklaar zijn.

De vaste plek voor de aardappelen wordt in het begin van het jaar aangegeven in

De Vloedlijn en op de mededelingenborden.

Wij wensen u een heel fijn nieuw tuinier seizoen!

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                         

 

                                                                                                                                                                         maart 2021