top of page

C O N V O C A T I E   2 0 2 3

 

 

Convocatie 67e jaarlijkse algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

 

Dinsdag 28 maart 2023
 

Locatie                 :   Het Praathuis Texelstroomlaan 3

Tijd                       :    Aanvang 19.30 uur

Voorzitter             :   K. IJzendoorn

 

 

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de

67e jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op dinsdag 28 maart in het Praathuis

wordt gehouden.

De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en donateurs.

Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6.

Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

 

Agenda

 

1. Opening

 

2. Notulen van de 66e jaarlijkse alg. ledenvergadering van 29 maart 2022

   

3. Ingekomen/verstuurde post

 

4. Mededelingen van het bestuur

           

5. Jaarverslag secretaris

 

6. Jaarverslag penningmeester

De jaarrekening 2022 en de begroting 2023 zijn vanaf 14 maart ter inzage beschikbaar op afspraak in de bestuurskamer en worden uitgedeeld aan de aanwezigen op 28 maart.

 

a. Jaarrekening 2022 penningmeester

Vragen en opmerkingen voor dit punt dienen uiterlijk vóór 14 maart 2023  schriftelijk bij de penningmeester te worden ingediend.

b. Begroting 2023

 

7. Jaarverslag kascontrolecommissie

Commissieleden kascontrole 2022

Dhr. J. Voorhuizen, Dhr. S. Oosterwaal, Dhr. P. Koning en Mevr. C. Elschot                                                                               Leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie, worden verzocht zich op te geven bij de secretaris.

 

8. Verslagen Commissies

a.  NTC Natuurtuincommissie

b.  BHC Beheercommissie/ Evenementencommissie

c.  BTC Bouwtechnische commissie

d.  IKC  Inkoop commissie

e. ARBO

 

9. Voorstellen

Heeft u:

  • Voorstellen die niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement of

  • Nieuwe ideeën voor onze vereniging waarvan het wenselijk is dat zij in de reglementen worden vastgelegd, dan verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen vóór 15 maart 2023

 

U bent vanzelfsprekend in de gelegenheid om vóór 19 maart 2022 schriftelijk vragen te stellen.

 

p a u z e

  

Wij doen een dringende oproep aan u om zich aan te melden voor een functie binnen het dagelijks bestuur

 

10. Rondvraag

 

11. Sluiting

 

 Alleen schriftelijk ingediende vragen of voorstellen die vóór 19 maart 2023 zijn ingediend, zullen worden behandeld.

 

Het bestuur, ATV Texelstroom

 

 

 

Notulen 66e Algemene Ledenvergadering 2022

 

 

Datum:                       dinsdag 29 maart 2022

Plaats:                        Praathuis

Tijd:                            20.00 uur

Interim-voorzitter:    P. Spaansen

 

Aanwezig:                  57 personen, waarvan 56 leden

 

Afbericht van:            Mevr. A. Tuithof, Dhr.J. Sneep, Dhr. R. Propstra, Mevr. Boschloo, Mevr. Cruijff-Molenaar, Dhr. Dijkstra, Dhr. Quax, Dhr. Zonneveld, Dhr. Klinker en Dhr. Kramer

 

  1. Opening

De voorzitter P. Spaansen opent de vergadering en hij heet de aanwezigen welkom.

We houden een moment stilte om Tuijnman, Dhr. v.d. Broeke en Dhr. Meijerink te herdenken.

De voorzitter laat aan de vergadering weten dat hij aan zal blijven tot de nieuw huurovereenkomst met de Gemeente is getekend. Dus roep hij liefhebbers op zich te melden voor het bestuur.

De Voorzitter geeft uitleg waarom hij stopt. Als laatste een Update van het verloop van het tot stand komen van de nieuwe huurovereenkomst. We hebben een eerste concept voor de huurovereenkomst binnen gekomen. Over het water zal niet meer betaald hoeven worden met terugwerkende kracht tot 1-1-2020. Ook de wallekanten zullen worden onderhouden door de Gemeente. De beoordeling door de AVVN en de daarbij behorende stippen zijn nu ook opgenomen met een bedrag van € 500,00 per stip. Ook zullen alle bouwaanvragen vanaf tekening huurovereenkomst via het omgevingsloket van de Gemeente gaan.

                          

Notulen van de 65e ALV  

De notulen van de vergadering worden goedgekeurd.

Mevr. Ekelschot zegt dat ze het jammer vind dat de leden zo negatief tegen over het bestuur staan

 

Postzaken

  • Diverse brieven verzonden en ontvangen aan/van de Gemeente.

  • Briefwisseling tussen AVVN en ATV Texelstroom.

  • Diverse brieven verzonden aan leden

  • Brief KvK omtrent UBO’s

  • Brieven energiebelasting

 

Mededelingen van het bestuur

Nieuwe voorzitter NTC Dhr. Broekhuizen. Nieuwe ARBO-coördinator Dhr. Sneep.

De drankjes worden per 1 juni verhoogd met € 0,25

 

Jaarverslag Secretaris

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

 

Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaat uit Mevr. Obradovic, Dhr. Voorhuizen en Dhr. Oosterwaal. Mevr. Obradovic leest de verklaring van de kascontrole voor en vraag decharge voor het bestuur.  

 

Verslag Penningmeester

De Penningmeester geeft aan de hand van de cijfers weer hoe we de corona periode zijn door gekomen. Ook zijn er bijzondere giften binnen gekomen. Waaronder een schenking van een tuin lid. Ook geeft hij aan niet herkiesbaar te zijn.

 

Jaarrekening 2021

De Penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening en beantwoord de vragen

De jaarrekening wordt goedgekeurd.

 

Begroting 2022

De begroting wordt goedgekeurd.

 

Na zijn verslag wordt de penningmeester bedankt voor zijn tomeloze inzet met een bon en een mooie bos bloemen.

 

Verkiezing leden kascontrole commissie

Nieuwe leden Dhr. P. Koning en Mevr. C. Ekelschot aftredend Mevr. Obradovicactiv.

 

Verslagen commissies

De verslagen van de NTC, de BHC, de IKC en de BTC  worden goedgekeurd.

 

Voorstellen

Geen voorstellen binnen gekregen.

Jubilaris 50 jaar lid Dhr. Dienaar. Hij ontvangt een oorkonde en een bos bloemen voor Mevr. Dienaar.

 

Bestuursverkiezing

Voorzitter                   Blijft aan tot de nieuwe huurovereenkomst.

Penningmeester        Niet herkiesbaar

Er zijn geen liefhebbers voor de bestuursfuncties.

 

Rondvraag

Dhr. Oosterwaal De greppels tussen de tuinen wie moet die onderhouden.

Dit dienen de tuinders zelf te doen

Mevr. de Bruin Hebben de greppels er altijd al gelegen.

De greppels hebben er altijd al gelegen.

Mevr. Guijken 1/3 moestuin daar vallen ook de fruitbomen bij. Onder de bomen groeit weinig of niets. Dat klopt maar de Gemeente heeft daar begrip voor.

Dhr. v.d. Laar 7 mei is er een stekkenmarkt. Tuinders met een eigen tafel staan gratis.

De stekkenmarkt is alleen tuin gerelateerd.

Mevr. Kossen Heeft al diverse malen gehoord dat de Gemeente een wensenlijstje heeft.

Wil graag weten wat er speelt tussen de Gemeente en de ATV. Kan dat niet in de vloedlijn.

Gezien we nog niets definitiefs hebben kunnen we ook niet in de Vloedlijn plaatsen. Er volgt een korte discussie. Waarom 1/3 moestuin dat komt van de Gemeente. Deze vinden dat het meer een recreatiepark wordt dan een volkstuincomplex.

Dhr. Voorthuijzen Als de Gemeente iets aangeeft krijg je dit toch op papier. Dat gebeurt dus niet deze willen alleen telefonisch contact.

Mevr. Ekelschot Als er geen bestuur is er dan ook geen vereniging.

Dat klopt.

Mevr. Verberne Wie onderhoud het slootje op het B-complex.

Dit wordt gedaan door de vereniging.

 

Sluiting

 

Om 21.10 sluit de Voorzitter de vergadering en bedankt eenieder voor zijn inbreng.

 

De Voorzitter                                                            De Secretaris

 

P. Spaansen                                                               K. IJzendoorn

bottom of page